EGOISME ELLER FELLESSKAP?

Kjære folk!

Skal me tru på marknad og konkurranse som overordna løysing på det aller meste? Er det då slik at me óg må tru at me alle er egoistar som blir drivne framover av å bli best og ha mest?

Dersom dette ikkje verkar rett, er det då trua på fellesskapet som er den alternative politiske tankegangen? I alle dei store verdsreligionane heiter det at alt det de vil at andre skal gjere mot dykk, det skal de gjere mot dei. Er det dette som ligg i botnen for arbeidarrørsla?

Fortsett å lese «EGOISME ELLER FELLESSKAP?»

POLITISKE DILEMMA

Kjære folk!

De neste elleve årene skal Norge redusere klimautslippene sine med 40% sammen med EU. Men klimautslippene våre øker. Det siste året gikk utslippene opp med 0,4%, – ikke mye, men det går feil vei. Med dagens kurs kommer vi ikke i mål. Vi er ikke i rute. Er det da slik at det må til noen drastiske tiltak?

Fortsett å lese «POLITISKE DILEMMA»

SONG I SKULEN

Kjære folk!

Det vert ofte snakka mykje om trening, kroppsøving og om å røre seg mest mogeleg for helsa si skuld. Om att og om att høyrer me at å sitje for mykje i ro ikkje er bra. Dette er heilt rett. Det er viktig at born og unge (ja, eldre og, for den saka si skuld) blir motiverte, og kanskje også tvinga, i og utanom skuletida til å få bakenden opp frå stolsetet. Det er bra at det blir sett av tid i skulen til slikt.

For å få plass til meir av noko, må det kanskje bli mindre av noko anna. Men kor mange minutt tek det å synge ein song? Har nokon brydd seg med å finne ut kva konsekvensane blir av å slutte å synge? Trur folk at song berre er tralala utan anna meining enn tidtrøyte?
Fortsett å lese «SONG I SKULEN»

TA VARE PÅ MATJORDA

Kjære folk!

I dag starter jeg med et bilde av Solbergjordet i Holmestrand. Dette er ikke et hvilket som helst jorde, – nei, det er hele 62 dekar dyrka mark. Hva med det, spør kanskje du? Jo, det forholder seg slik at da Holmestrand kommune vedtok kommuneplanen i 2015, bestemte politikerne samtidig at det skulle bygges boliger på dette området. Her skulle det ligge 4 – 4,5 boliger pr dekar.

IMG_3404
62 dekar dyrka mark i Holmestrand skal bli boligtomter.

Fortsett å lese «TA VARE PÅ MATJORDA»

FORSKJELLEN MELLOM FATTIGE OG RIKE

Kjære folk!

Norge er et av landene i verden med minst ulikheter. Men forskjellen på hva folk tjener har økt siden 2009, og fra 2013 til 2015 økte ulikhetene med 9,7%. Det er en slags politisk enighet om at de økonomiske ulikhetene er økende, men den store uenigheten ligger i forklaringen og eventuelle tiltak for å gjøre noe med det.

IMG_3183
Hvorfor klarer de ikke å minske forskjellen mellom fattige og rike?

Fortsett å lese «FORSKJELLEN MELLOM FATTIGE OG RIKE»

TIL KAMP FOR MENNESKERETTANE

Kjære folk!

Medlemskap i ein organisasjon, kan vere eit alternativ for slike som, av ein eller annan grunn, kjenner at dei gjerne skulle ha vist litt meir aktivt engasjement. Eg har valt å vise eit eksempel på ein slik organisasjon her.

Fortsett å lese «TIL KAMP FOR MENNESKERETTANE»

POLITISK ENGASJEMENT OG PRESSEFRIDOM

Kjære folk!

Eg startar med eit «kva kom fyrst, høna eller egget»-spørsmål:
Les eg aviser fordi eg er interessert i politikk eller blir eg interessert i politikk fordi eg les aviser? Det er i alle fall heilt sikkert at massemedia spelar ei svært viktig rolle for politisk engasjement. Gjennom fjernsyn, aviser og radio vert det politiske ordskiftet flytta inn i daglegstovene til kvar einskild av oss.

Fortsett å lese «POLITISK ENGASJEMENT OG PRESSEFRIDOM»